Landbouw, landschap en Liempdenaren

In een dorp als Liempde kennen mensen elkaar. Toch zijn er ook mensen die niet zo vaak met elkaar praten, maar wel met elkaar te maken hebben en verschillende belangen hebben: agrariërs en natuurmensen. Hun belangen zijn soms tegenstrijdig zijn en iedereen staat – begrijpelijk - voor zijn eigen zaak.

SPPiLL heeft in eerder gehouden brainstormavonden met Liempdenaren gevraagd welke ideeën er zijn om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen. Een van de pijnpunten die naar voren kwam, was dat in Liempde teveel landbouwgrond wordt omgezet in natuur. Aan de andere kant zijn ook in Liempde versterking van de bodem- en waterkwaliteit en verbetering van de biodiversiteit noodzakelijke aandachtspunten. Van oudsher vormen agrariërs een belangrijke groep binnen de dorpsgemeenschap van Liempde. Het aantal agrariërs is in de loop der jaren weliswaar afgenomen, maar het grondbezit in het buitengebied is nog altijd aanzienlijk. Voor de leefbaarheid van Liempde is het daarom van belang dat agrariërs een rendabel bedrijf kunnen runnen, met een bedrijfsvoering die past bij de hoge kwaliteiten van Liempde op het gebied van landschap, natuur, erfgoed en biodiversiteit.

Met een groep vertegenwoordigers vanuit de landbouw, natuur en burgerij wordt van onderaf samengewerkt aan de ontwikkeling van projecten, óver vermeende tegenstellingen heen en mét maatschappelijk draagvlak. Het doel? Positieve resultaten behalen op het gebied van biodiversiteit en economische voedselproductie in een natuurlijk landschap.

Projectgroepvoorzitter: Theo Timmermans | theotimmersmans@hotmail.nl | 06-24172050